Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...

Engels

Engels is de belangrijkste wereldtaal en de sleutel tot internationale communicatie. Het is een wereldtaal waarvan de invloed op ons dagelijks leven duidelijk herkenbaar en aanwijsbaar is. Kinderen horen iedere dag Engelse taal, via muziek, radio en televisie. Maar daarnaast zit er in onze eigen taal ook enorm veel Engels in uitdrukkingen en taalgebruik.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het goed is voor de algemene taalverwerving om kinderen op jonge leeftijd al in aanraking te brengen met vreemde talen. In de periode tussen 0 en 6 jaar zijn kinderen erg gevoelig voor taal en leren ze zonder veel problemen de twee talen naast elkaar. Dit gebeurt gewoon door te spelen, te imiteren, te zingen en daarmee te oefenen. Hierbij wordt alleen aandacht besteed aan de spreekvaardigheid. Dit komt ook de ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid ten goede.

Wij gebruiken hiervoor in alle groepen (1 t/m 8) de methode ‘My name is Tom’. In deze methode staat het luisteren en spreken van de Engelse taal centraal. We stimuleren de kinderen om ook de taal te durven spreken in de vorm van kleine dialogen. De Engelse lessen zijn daarnaast goed te integreren in ons IPC onderwijs. Leerlingen leren in de bovenbouw te presenteren in het Engels.

Ons team heeft ten behoeve van goed onderwijs van de Engelse taal zelf een cursus Engels gedaan, waarin naast spreek- en luistervaardigheid tevens aandacht was voor de grammatica en didactiek.