010 - 521 45 55 info.cbsboterdorp@spectrum-spco.nl

Onderwijs is voor iedereen en in elke vorm

Op onze school stemmen wij ons onderwijsprogramma af op de eigen behoeften en mogelijkheden van onze kinderen. Vanuit hun eigen talenten en achtergrond. Dat is de basis van onze lesinhoud. Zo willen wij dat ieder kind de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen. En van daaruit de wereld te begrijpen en aan de wereld bij te dragen.

Doen waar je in gelooft!

Met je hoofd, je hart en je handen.

Instructiemodel

Op onze school werken wij met het Effectieve directe instructiemodel (EDI). Uitgangspunt bij directe instructie is dat je in het onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden het beste doelgericht kunt onderwijzen. De leerkracht hanteert de volgende techniek:

  • De leerkracht vertelt het doel van de les, legt uit, doet voor en denkt hardop, zodat denkstappen te volgen zijn.
  • De leerkracht checkt voortdurend of de leerstof begrepen is door inhoudelijke vragen te stellen, de zogenaamde cvb-vragen: controleren van begrip.

Onderwijs op CBS Boterdorp

Onze lessen zijn doelgericht opgebouwd. De kinderen krijgen bij de start van de lessen betekenisvol en zichtbaar het doel aangereikt, ieder op zijn eigen niveau.

De kinderen worden actief betrokken bij de instructie, om vervolgens de taken te gaan uitvoeren die bij het doel van de les horen. Aan het einde van iedere les wordt hier op geëvalueerd. Op deze manier maken wij de kinderen eigenaar van hun eigen ontwikkelingsproces, in voor hen begrijpelijke taal en betekenisvolle doelen.

Naast de gebruikelijke vakken als rekenen, taal en spelling, bieden wij in alle groepen Engels aan. Binnen IPC worden geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, burgerschapsvorming en wetenschap & techniek geïntegreerd aangeboden.

Digitaal onderwijs

Alle groepen maken gebruik van computerprogramma’s die spelenderwijs leergebieden ontwikkelen.

In groep 4 t/m 8 werken de kinderen voor rekenen en taal (spelling en begrijpend lezen) structureel op laptops. Uiteraard is er een balans in digitaal verwerken en werken op papier (handschrift).

Er wordt kinderen geleerd om op internet informatie op te zoeken, ook met betrekking tot de units van IPC. Kinderen leren presentaties te maken middels Word, PowerPoint en Prezi.

IPC-School: International Primary Curriculum

Alles verandert: werk, carrières, de wereld, de manier waarop we met elkaar omgaan daardoor ook het onderwijs. In de 21ste eeuw gaat het niet meer om kennis alleen.

Om je staande te houden in deze snel veranderende wereld heb je meer nodig. IPC biedt een programma dat daar op aansluit. Het is een eigentijds programma waarin effectief leren centraal staat. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht.

Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen.

Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren te hebben als om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken.

Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf.

De volgende vakgebieden worden binnen de verschillende units van IPC behandeld: Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie / Natuuronderwijs, Techniek, Bewegingsonderwijs, Beeldende vorming, Muziek, ICT, Internationalisering, Burgerschap (Mens en Samenleving).

Ondersteuning voor het kind

Het is belangrijk dat ieder kind leert, dat hij de kennis en vaardigheden weet in te zetten. Daarbij ontwikkelen ze durf en zelfvertrouwen en leren door te zetten wanneer het lastig is. Wanneer de stappen in de ontwikkeling om een andere aanpak vragen bespreken we dit intern met de intern begeleider, leerkrachten en met de ouders. Bij dit gesprek kunnen we ook de deelname inzetten van externe deskundigen. We schakelen soms een orthopedagoog of een maatschappelijk werker in.

We kijken naar de ontwikkelingsbehoeften van het kind en passen daar onze ondersteuning op aan. We maken voor deze ondersteuning een handelingsgericht plan met haalbare doelen. Een aanpassing op het lesaanbod, ondersteuning bij het uitvoeren van de opdrachten of begeleiding t.a.v. het gedrag. De ondersteuning kan gegeven worden in de eigen groep door de leerkracht. Voor de gerichte ondersteuning maken we ook gebruik van onze specialisten op reken, taal, lezen en gedrag-gebied.

Hebben we op school niet de deskundigheid in huis dan schakelen we externe deskundigen in. We werken o.a. samen met het Schoolfomaat-JOS, het Centrum voor Jeugd en Gezin, het samenwerkingsverband PPO Delflanden, Onderwijsadviesdienst 1808 en de organisaties voor dyslexie, logopedie en fysiotherapie.

Onderwijsvormen op CBS Boterdorp

Passend onderwijs

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs, dit is wettelijk vastgesteld. Om ieder kind te kunnen ondersteunen in zijn onderwijsbehoeften krijgen we als school ondersteuning van het samenwerkingsverband PPO Delflanden. Samen zorgen wij dat er voor ieder kind een passende onderwijsplek is.

Plusklas

Ieder kind maakt zijn eigen ontwikkeling door. Daarbij hebben wij tevens aandacht voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Binnen onze school werken wij met een Plusklas, voor kinderen die extra uitdaging kunnen gebruiken. Hier krijgen ze projectopdrachten aangereikt en tevens ondersteuning om gedurende alle andere schooluren zelfstandig aan hun eigen doelen te kunnen werken in de eigen groep.

Het gaat er uiteindelijk voor ieder kind om dat het leert leren, dat het de vaardigheden ontwikkelt om door te zetten als het lastig wordt, om te vertrouwen in zijn eigen kunnen en om eigenaarschap te pakken voor zijn eigen ontwikkeling.

Prismaklas

Voor kinderen met een nadrukkelijk hoger ontwikkelingsniveau hebben de Spectrum-scholen een Prismaklas (bij ons op de locatie). Hierbij komen kinderen, na screening en toelating, een dagdeel per week samen om les te krijgen op projectniveau, om met elkaar te filosoferen en debatteren en vooral ook om samen te kunnen zijn met ‘gelijkgestemden’. De Prismaklas wordt begeleid door gespecialiseerde leerkrachten.

Jeugdcoach Op School (JOS)

Op onze school is wekelijks (dinsdag en vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur) een Jeugdcoach Op School (JOS) van Schoolformaat aanwezig. Zij is er voor iedereen die vragen heeft op het gebied van opgroeien en opvoeden. Binnenlopen of een afspraak maken, het is allebei mogelijk. Daarnaast heeft zij ook ruimte om bij jou thuis te komen wanneer er een hulpvraag is rondom de opvoeding en ontwikkeling van jouw zoon of dochter.

Larisa Smits-Ivanov is onze jeugdcoach-op-school. Zij is bereikbaar per e-mail via l.ivanov@schoolformaat.nl. Op de website van Schoolformaat vind je meer informatie over de JOS. Mocht je nog vragen hebben, kom dan gerust even langs bij onze IB-er.

Geïnteresseerd in onze school?

Plan een rondleiding in en breng een bezoek aan onze school. We maken graag kennis!