010 - 521 45 55 info.cbsboterdorp@spectrum-spco.nl

Welkom bij CBS Boterdorp

Beste ouders en verzorgers,

Bij het oriënteren op een basisschool wil je een plek vinden waar jouw kind zich acht jaar lang prettig voelt en goed kan ontwikkelen. In deze schoolgids vind je belangrijke informatie over CBS Boterdorp, die je helpt bij het maken van een keuze.

Basisschool Boterdorp is een onderdeel van stichting Spectrum. Dit schoolbestuur omvat acht scholen in Lansingerland. Spectrumscholen bieden kinderen een veilige, uitdagende en plezierige omgeving, waarin zij hun talenten kunnen onderzoeken en verder ontwikkelen. Door het bieden van christelijk en passend onderwijs en het stimuleren van een onderzoekende en ontwerpende houding, krijgen kinderen wat zij nodig hebben om te groeien.

Op CBS Boterdorp bieden wij onze kinderen een veilige omgeving waarbinnen wij ieder kind helpen om het beste uit zichzelf te halen. Ieder kind is uniek en goed zoals hij is.
Ons onderwijs biedt ieder kind de kans om zijn talenten te ontwikkelen en zich doelgericht te ontwikkelen, gericht op zijn eigen onderwijsbehoeften.
Wij zijn een IPC-school. Dit betekent dat wij ons onderwijs toekomstgericht inrichten en onze kinderen de vaardigheden leren die nodig zijn in een veranderende wereld.
Om je staande te houden in deze veranderende wereld heb je meer nodig dan kennis alleen.

Ben je nieuwsgierig geworden? Je bent van harte welkom om onze school te bezoeken.
Team CBS Boterdorp

Ter informatie: Overal waar in deze schoolgids ‘ouders’ staat, bedoelen we ‘ouders en verzorgers’.

Download de schoolgids als PDF

1 Onze school

1.1 Spectrum-SPCO

Spectrum is een stichting voor protestants christelijk onderwijs, met acht scholen in de gemeente Lansingerland. Met ruim 200 gedreven personeelsleden zetten we ons elke dag met hart en ziel in om de ruim 2000 kinderen toekomstgericht onderwijs te bieden, waarmee zij leergierige, wereldwijze kinderen worden. We bieden een veilige en uitdagende omgeving waarin talenten onderzocht en ontwikkeld kunnen worden.
CBS Boterdorp, is onderdeel van Spectrum-SPCO.

1.2 Visie en missie

Onze school is een “open” christelijke school waar kinderen in een veilige omgeving kwalitatief goed onderwijs krijgen. Onze missie is kinderen helpen om het beste uit zichzelf te halen.

Het is niet “hoe goed ben jij”, maar “hoe ben jij goed”.

Het fundament van onze visie en missie ligt in drie belangrijke kernwaarden.

Respect

Op elke school gebeurt van alles. Zo ook op onze school. Daarbij worden vaak goede dingen gedaan. Maar soms worden er, zoals overal, wel eens fouten gemaakt. We verwachten van iedereen dat er met respect met de ander wordt omgegaan. Ook, en misschien wel juíst, op de momenten van boosheid of teleurstellingen. We spreken elkaar daar ook op aan.

Plezier

Plezier ontstaat wanneer een kind zich veilig, vertrouwd en gekend voelt. Als er aan deze basisvoorwaarden wordt voldaan, kan een kind met plezier leren.
Uw kind maakt een belangrijke periode van zijn/haar leven door op de basisschool, we vinden het onmisbaar dat uw kind plezier ervaart in het naar school gaan. Samen genieten van onderwijs en met elkaar nieuwe leerervaringen opdoen geeft kinderen een gevoel van competentie en verbinding.

Eigenaarschap

Soms bestaat de neiging om pas in beweging te komen als iedereen het er mee eens is. Op onze school willen we rekening houden met bestaande verschillen. We willen de voortrekkers de kans bieden om nieuwe uitdagingen uit te proberen en die naar anderen toe te presenteren. Anderen zijn vol interesse, maar wachten nog even af om later aan te haken. Loslaten en op weg gaan betekent zelf de regie houden en eigenaar zijn van de verandering. Het uitgangspunt hierbij is ‘denken, durven, doen!’

1.3 Identiteit

De wereld waarin wij leven verandert. Daarmee verandert ook hoe we met elkaar met de wereld omgaan. Vanuit onze christelijke traditie leren wij kinderen hoe je met anderen omgaat. Door te delen, samen te werken en een open houding aan te nemen met respect voor iedere cultuur en iedere achtergrond. Dankzij verbinding en ontmoeting krijgen onze kinderen alle ruimte om uit te groeien tot leergierige wereldburgers in een veranderende maatschappij. Dit noemen wij levensbeschouwelijk burgerschap.

1.4 COBI vliegt voorop

De uil COBI is onze mascotte. COBI symboliseert de vier pijlers van het beleid van Spectrum-SPCO, waar onze school onderdeel van is. Ons onderwijs steunt op:

 • Creativiteit
 • Onderzoekend leren
 • Burgerschapsvorming
 • ICT

Wij zijn ervan overtuigd dat deze speerpunten de basis vormen voor modern onderwijs en voor de kinderen van morgen. Kinderen die klaar zijn voor een leven ná school.

2 Ons onderwijs

2.1 Intro

Kinderen zijn unieke en leergierige burgers van een veranderende maatschappij in de 21ste eeuw. Met extra aandacht voor onderzoek, creatie en samenwerking bereiden we de kinderen goed voor op het leven en werken in deze maatschappij. Door het bieden van passend onderwijs en het stimuleren van een onderzoekende en ontwerpende houding, krijgen kinderen wat zij nodig hebben om te groeien.

2.2 Onderwijs op CBS Boterdorp

Het gaat er niet om of je de beste bent, het gaat erom of je beter bent dan gisteren.

Wij richten ons onderwijs zo in dat we bewust in kaart brengen wat een kind nodig heeft. Wat zijn de stimulerende factoren voor dit kind en wat de belemmerende factoren? Hiermee brengen we de onderwijsbehoeften van het kind in kaart en stemmen we ons onderwijs af op de kerndoelen en op hetgeen het kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.

2.3 Onderwijsmodel

Wij willen dat ieder kind het beste uit zichzelf kan halen, op basis van de eigen capaciteiten. Daarom is ons onderwijs gestoeld op opbrengst- en handelingsgericht werken. Kinderen kunnen voor elk vak op één van de drie verschillende instructieniveaus werken:

 • instructie-onafhankelijke groep
 • instructiegevoelige groep
 • instructie-afhankelijke groep

Vanuit de instructie kunnen kinderen zelfstandig werken aan hun eigen doelen en taken. Daarnaast zijn er momenten dat kinderen elkaar mogen helpen. Er zijn kinderen die extra hulp krijgen van de leerkracht en er zijn kinderen die uitdagendere leerstof aangeboden krijgen. Ieder kind leert op zijn eigen manier en deze verschillen mogen er zijn. Aan het einde van de les evalueert de leerkracht met de kinderen wat ze geleerd hebben, wat goed ging en wat beter kan.

Waardering

Wij maken ons onderwijs samen met ouders en kinderen. Het is daarom erg fijn dat wij door hen gewaardeerd worden. Samen komen we verder.

Rapportcijfer van ouders: 7,6 ⭐
Rapportcijfer van leerlingen: 8,1 ⭐

2.4 Het jonge kind

In de kleutergroepen werken wij thematisch en onze leerinhouden richten zich op taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, spelontwikkeling, creativiteit en executieve functies. In overleg met de kinderen bepalen we welke materialen er nodig zijn voor een bepaalde hoek/activiteit/spel. Dit is voornamelijk spelmateriaal uit de echte wereld of zelfgemaakt spelmateriaal door de kinderen. Ook buiten zorgen wij voor uitdagende materialen om de brede ontwikkeling te stimuleren.

De kinderen kunnen in overleg met de leerkracht bepalen welke plek ze spelen en leren. De activiteiten kunnen ook zowel binnen als buiten zijn. Er worden werkstukken tentoongesteld die de eigen creativiteit en autonomie van het kind weerspiegelen.

2.5 Lesdoelen

In de groepen 3 t/m 8 bouwen we de zelfstandigheid van de kinderen verder uit. Kinderen werken voor ieder vak op hun eigen niveau aan het behalen van lesdoelen. Om de (onderwijs)behoeften een kind scherp in beeld te krijgen, zijn het kind zelf en de ouders onmisbaar als samenwerkingspartners. Daarom plannen wij regelmatig gesprekken, waarin we samen de doelen voor de komende periode op een rij zetten.

2.6 Vakken en methodes

Dit zijn de vakken die wij onze kinderen aanbieden:

VAK

GROEP

METHODE

Lezen

Groep 3
Groep 4-8
Lijn 3
Eigen methodiek

Taal en spelling

Groep 3
Groep 4-8
Lijn 3
Taalactief

Schrijven

Groep 3 t/m 8Klinkers

Rekenen

Groep 3 t/m 8Pluspunt

Wereldoriëntatie

Groep 1-2 t/m 8IPC

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Groep 1-2 t/m 8Kanjertraining of De Vreedzame School

Engels

Groep 1-2 t/m 8My name is Tom

Verkeer

Groep 3 t/m 8Veilig Verkeer Nederland

Levensbeschouwing

Groep 1-2 t/m 8Kind op Maandag

Creatieve vakken

Groep 1-2 t/m 8IPC

2.7 Levensbeschouwelijk burgerschap

Als school binnen Spectrum-SPCO leren wij onze kinderen hoe je met elkaar omgaat. In lessen, gesprekken en gedrag laten wij een open houding zien, vanuit onze christelijke traditie. Hierdoor kunnen de kinderen groeien uitgroeien tot wereldburger, met respect voor anderen.

2.8 Kanjerschool / De Vreedzame School

Vertrouwen is de basis om met elkaar samen te werken en samen te leren. Daarom zijn wij een Kanjerschool / Vreedzame School en geven we kanjertraining. In deze training leren we hoe we met elkaar omgaan, op een plek waarin iedereen zichzelf mag zijn.

Hoe ga je respectvol met elkaar om? Dat is iets om steeds weer met elkaar te bespreken, voor te leven en vorm te geven. Wij werken daarom met de Kanjertraining. Alle leerkrachten ​volgen hiervoor de opleiding. De Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Leerkrachten, directie, ouders en kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. De training vormt voor de school een leidraad om een goed ​en positief pedagogisch klimaat te realiseren.

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie voordoet, hebben we een keuze om verschillend te reageren. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt, noemen we dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom, je bent een kanjer. De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan voor de keuzes die de kinderen kunnen maken. Kinderen wordt daarmee geleerd dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor de gedragskeuzes die ze maken. De lessen Kanjertraining bevatten oefeningen, voorbeeldsituaties die kunnen worden uitgespeeld, verhalen en liedjes om met de kinderen in gesprek te gaan over verschillende sociale situaties en hun reactie hierop.

2.9 COBI

COBI staat voor:

Creativiteit

Op school leer je meer dan alleen feiten. Het is ook de plek voor persoonlijke ontwikkeling. We leren de kinderen oplossingsgericht en kritisch te denken. Het is cruciaal dat kinderen daarbij veel vrijheid krijgen om zelf te ontdekken en te creëren. Creativiteit gaat verder dan handvaardigheid, muziek en tekenen. In ons hele lesprogramma integreren we creatieve vaardigheden, eigen inzicht en cultuur. Zo maakt creativiteit je wereld groter.

Onderzoekend en ontdekkend leren

Door zelf te ontdekken en onderzoeken kom je verder. Daarom maken we hier ruimte voor! Wij leren onze kinderen vragen te stellen en nieuwsgierig te zijn. Want we geloven dat kinderen nog beter leren door te doen, dan wanneer iets hen wordt verteld.

Burgerschap

Onze kinderen zijn de wereldburgers van vandaag en morgen. Vanuit die visie besteden we veel aandacht aan levensbeschouwelijk burgerschap. Voor een toekomst vol hoop.

ICT

Een kind dat digitaal geletterd is, is klaar voor morgen. Met de juiste inzet van digitale mogelijkheden kunnen wij ons onderwijs blijven verbeteren en modern vormgeven.

2.10 Onderwijstijd

Definitie

Met onderwijstijd bedoelen we de uren per week die een kind op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs. Binnen de scholen van Spectrum-SPCO krijgen kinderen gedurende de bassischoolperiode 7520 uur onderwijs, in lijn met de wettelijke eis.

Lestijden

Maandag

8:30 – 14:30 uur

Dinsdag

8:30 – 14:30 uur

Woensdag

8:30 – 12:00 uur

Donderdag

8:30 – 14:30 uur

Vrijdag

8:30 – 14:30 uur


Vakanties en belangrijke data

Actuele vakanties en belangrijke data, waaronder studiedagen, staan op onze website.

3 Werken aan kwaliteit

3.1 Kwaliteitsnorm

Wij stimuleren jouw kind het beste uit zichzelf te halen. Daarbij kijken we altijd naar de persoonlijke capaciteiten. We stellen doelen op alle niveaus en werken vanuit daar resultaatgericht. Om gestelde doelen te behalen zijn we als school kritisch op onszelf en de wijze waarop wij onze schoolontwikkeling vormgeven.

3.2 Doelen en ambities

Ons streven is om alle kinderen ten aanzien van de basisvaardigheden uit te laten stromen op 1F niveau. Dit is het fundamentele niveau dat het overgrote deel van de kinderen zou moeten beheersen op het moment dat ze naar het voortgezet onderwijs gaan.

3.3 Kwaliteitszorgsysteem

Waarom doen we dingen zoals we ze doen? Met deze vraag reflecteren en bezinnen we doorlopend op de kwaliteit van ons onderwijs. Iedere vier jaar stellen we een schoolplan op, waarin we onze koers voor de komende jaren uitwerken. Deze vertalen we jaarlijks in een optimaliseringsplan, waarin we onze jaardoelen beschrijven.

We evalueren onze doelen regelmatig met het team, door enquêtes onder ouders en kinderen en door externe audits. Hierdoor blijven wij ons onderwijs bewust en kritisch verbeteren.

3.4 Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de ontwikkeling van kinderen op verschillende manieren. In de kleutergroepen gebeurt dit via het leerlingvolgsysteem ‘ParnasSys leerlijnen’. Vanaf groep 3 gebruiken wij het Cito-leerlingvolgsysteem naast methodetoetsen en observaties van de leerkrachten. In groep 8 gebruiken we de afsluitende doorstroomtoets. Al deze toetsen geven ons zicht op de ontwikkeling van een kind of groep. Voor de gehele school gebruiken we het systeem ‘Leeruniek’ om resultaten te analyseren. Met die gegevens kunnen we ons aanbod bijstellen waar dat nodig of gewenst is.

3.5 Resultaten van ons onderwijs

Monitoren vaardigheden

Uiteindelijk zijn wij benieuwd wat het resultaat van onze inspanningen is. Naast het aanleren van normen en waarden, het bieden van veiligheid en zorg dragen voor het welbevinden van kinderen, is het aanleren van de vaardigheden lezen, taal en rekenen erg belangrijk. Daarom monitoren we doorlopend hoe de ontwikkeling van deze vaardigheden verloopt. De resultaten van onze school worden vergeleken met de gestelde ambitiedoelen binnen Spectrum-SPCO. Deze doelen zijn hoger dan de normen van de onderwijsinspectie. Ook worden de resultaten vergeleken met die van andere Spectrum-scholen en met scholen met een gelijke wegingsfactor. Dit levert duidelijke inzichten op.

Resultaten in beeld

Tot en met 2023 is ieder jaar in groep 8 de Cito-eindtoets afgenomen. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen eind groep 8 kunnen zeggen dat zij een prettige en gelukkige schooltijd bij ons hebben gehad, waarin ze hebben geleerd hun talenten goed te benutten en goed konden presteren. Hiermee komen ze uiteindelijk op een voor hen passende school voor voortgezet onderwijs terecht.

De score van onze Cito-eindtoets van het afgelopen schooljaar was 536. Dit lag boven het landelijk gemiddelde van 534,9. Analyse van de uitkomsten geeft ons een goed beeld en helpt ons onze doelen bij te stellen waar nodig.

Boterdorp Eindscore grafiek
3.6 Schooladvies

Gesprekken en toetsing

Wij kennen de kinderen over het algemeen geruime tijd voordat wij tot advisering richting het voortgezet onderwijs overgaan. Deze advisering start eind groep 6 met het aftasten van de verwachtingen bij zowel ouders als kinderen, daarna volgt eind groep 7 een voorlopig adviesgesprek. In groep 8, in de maand november  volgt er opnieuw een voorlopig adviesgesprek. In februari vindt het definitief adviesgesprek plaats. Het advies kan eventueel naar boven worden bijgesteld wanneer de doorstroomtoets, die halverwege groep 8 plaatsvindt, hoger uitvalt dan het advies van school.

Met dit advies kan het kind samen met de ouders overgaan tot aanmelding op het voortgezet onderwijs. We adviseren een school te zoeken die bij past bij de talenten van jouw kind en waar hij/zij zich veilig voelt. Zo krijgt jouw kind opnieuw alle kans om zich verder te ontwikkelen.

Uitstroom in beeld

4 Inclusief onderwijs

4.1 Ondersteuning van het jonge kind

Zodra een kind bij ons is aangemeld (in de meeste gevallen in groep 1) start de ondersteuning omtrent ‘het jonge kind’. Bij de intake informeren wij bij ouders naar de voorschoolse ontwikkeling. Deze informatie delen wij met de leerkracht en de intern begeleider. Vervolgens realiseren we de ondersteuning voor het jonge kind binnen ons onderwijs. De leerkracht observeert en begeleidt individuele kinderen of kleine groepjes, terwijl de kinderen aan het spelen zijn. Vroegtijdige signalering is namelijk van groot belang. Hoe eerder de onderwijsbehoeften van een kind duidelijk zijn, hoe beter wij ons onderwijs passend kunnen maken. De activiteiten met hun specifieke doelen liggen vast in het groepsplan.

4.2 Basisondersteuning en lichte ondersteuning

Wij werken op Boterdorp met een vaste ondersteuningsstructuur. De intern begeleider heeft de specifieke taak om kinderen en leerkrachten met een hulpvraag te begeleiden. In ons schoolondersteuningsprofiel staat hoe wij de kinderen kunnen ondersteunen in hun basisbehoeften en hoe wij waar nodig meer ondersteuning bieden.

Daarnaast is er binnen de school een aantal specialisten dat kan meedenken als kinderen op bepaalde gebieden achterblijven of andere ondersteuning nodig hebben.
Bij specifieke hulpvragen van leerkrachten kan het zijn dat wij de hulp van ons samenwerkingsverband, PPO-Delflanden, inschakelen om hun onafhankelijke expertise (preventief) in te zetten. Er komt dan een deskundige meedenken op een ondersteuningsvraag binnen een groep. Op deze manier zorgen wij voor een goede basiskwaliteit van onderwijs en kunnen wij kinderen blijven helpen om het beste uit zichzelf te halen.

4.3 Extra ondersteuning

Het kan zo zijn dat een kind extra ondersteuning nodig heeft waarvoor wij als school geen passende ondersteuning in huis hebben. Op dat moment kunnen wij, in samenspraak met ouders, een arrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband. Door het inzetten van arrangementen is het mogelijk om expertise zo dichtbij mogelijk in te zetten voor een kind. Een arrangement geldt altijd voor een bepaalde periode. En dit wordt goed gemonitord en regelmatig met elkaar geëvalueerd met school, ouders en de externe betrokkenen. In deze gesprekken staan altijd de onderwijsdoelen centraal die wij als school met het kind willen bereiken.

4.4 Jeugdcoach op school

Aan onze school is een jeugdcoach op school (JOS) verbonden. Zij is in dienst van Schoolformaat, een organisatie voor hulp aan kinderen, jongeren en ouders. Op verzoek biedt zij hulp aan kinderen door met hen gesprekken te voeren. Ook geeft zij advies aan ouders en leerkrachten als er zorgen zijn over een kind. Deze laagdrempelige ondersteuning is aanvullend en ondersteunend voor school en voor ouders. Op het moment dat deze ondersteuning binnen school niet toereikend is, helpt de jeugdcoach om de juiste (vervolg)hulp te vinden. De JOS is op vaste momenten op school aanwezig.

4.5 PPO Delflanden

In Nederland geldt de wet op Passend Onderwijs. Want ieder kind is uniek en ontwikkelt zich anders. Thuis en op school. Soms maakt een kind in de ontwikkeling iets mee waardoor het even minder gaat op school. Leren en concentreren kan dan lastig zijn. Meestal komt dit met hulp in school weer goed. Soms gaat het niet vanzelf en hebben kinderen iets extra’s nodig. Op dat moment kijkt de school samen met jullie als ouders en met het kind wat er nodig is. Dit kan (tijdelijke) ondersteuning zijn. Of een extra voorziening op school, waardoor een kind op de gewone basisschool kan blijven. Bij zo’n voorziening spreken we over een arrangement. Dit wordt afgegeven door het samenwerkingsverband PPO-Delflanden (www.ppodelflanden.nl) waar de Spectrumscholen onder vallen.

Bij de aanname van een kind zullen wij altijd goed kijken waar een kind zich het beste kan ontwikkelen. Een basisschool is een onderwijsinstelling en geen zorginstelling. Daarom kijken wij of wij de juiste ondersteuning, specialistische kennis en voorzieningen in huis hebben. We willen zeker weten dat wij onderwijskundig voldoende toegerust zijn om het kind verder te helpen met leren. Daarnaast moeten andere kinderen geen nadeel ondervinden van de plaatsing. Hoewel we altijd serieus overwegen of we een kind met extra ondersteuningsbehoefte op onze school kunnen plaatsen, is dit niet altijd mogelijk.

Uiterlijk 10 weken nadat het kind formeel is aangemeld, wordt een beslissing over plaatsing genomen. We zoeken binnen ons samenwerkingsverband naar de juiste onderwijsinstelling en helpen ouders vanaf aanmelding tot de uiteindelijke plaatsing. We raden ouders die een dergelijke aanmelding overwegen aan om vroegtijdig contact op te nemen met de directeur van de school. Deze vorm van partnerschap, waarbij open en eerlijke communicatie van groot belang is, start bij de aanmelding en zal gedurende alle schooljaren ontzettend belangrijk blijven. Samen is meer!

5 Veiligheid op school

5.1 Intro

Dat iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt op onze school, vinden wij het belangrijkst. Daarom zijn goede omgangsvormen onze basis. Voor leerkrachten, kinderen, ouders en betrokkenen horen daar regels en afspraken bij.

5.2 Anti-pestprogramma

Natuurlijk hebben wij ook een anti-pestprotocol. Je vindt deze op onze website. In lijn hiermee werken er veiligheidscoördinatoren op onze school. Voor meer informatie of contact verwijzen we je naar het protocol op onze website.

Wij werken daarnaast met de aanpak ‘Kanjertraining’/ De Vreedzame School. Door de Kanjertraining leren we dat vertrouwen de basis is. Vanuit daar kunnen we samenwerken op een manier waarop iedereen zich gezien, erkend en gewaardeerd voelt.

5.3 IBP en privacy

Alle scholen binnen Spectrum-SPCO houden zich aan de Wet op Privacy. Dat betekent dat er bijvoorbeeld geen contact met externe organisaties wordt opgenomen zonder dat ouders hiervan op de hoogte zijn. De schoolmaatschappelijk werkster en de schoolarts worden gezien als interne organisaties.
Meer informatie over ons privacybeleid kun je vinden op onze website.

5.4 Aandachtsfunctionaris en Meldcode

De veiligheid van een kind is zo belangrijk dat alle Spectrum-scholen een aandachtsfunctionaris hebben aangesteld. Ook houden wij ons aan de landelijk verplichte ‘Meldcode Huiselijk Geweld’. De aandachtsfunctionaris bij ons op school is Lianne Hanekamp, onze intern begeleider. Meer informatie vindt u op www.meldcode.nl.

5.5 Ontruiming en BHV

Minstens één keer per jaar houden we een ontruimingsoefening, zodat leerkrachten en kinderen in geval van brand of calamiteiten weten wat ze wel en niet moeten doen. Bovendien volgen onze bhv’ers ieder jaar een herhalingscursus BHV, om hun kennis op te frissen. Boterdorp heeft een veiligheidsplan dat is goedgekeurd door de medezeggenschapsraad.

5.6 Contactpersoon

Binnen Spectrum-SPCO zijn er interne contactpersonen. Zij zijn het aanspreekpunt bij een klacht en helpen je op weg in de stappen die je kan ondernemen. Desgewenst brengen zij je in contact met de vertrouwenspersoon. De interne contactpersoon op onze school is Marlies van der Gaag.

5.7 Klachtenregeling

Wij werken samen met jou aan de ontwikkeling van je kind. Met vragen of opmerkingen over de communicatie of samenwerking ben je altijd welkom voor een gesprek. Vaak kunnen we klachten, over de dagelijkse gang van zaken binnen de school, in overleg en op een juiste manier samen afhandelen. Als dat niet mogelijk is of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kun je een beroep doen op de klachtenregeling. Stichting Spectrum-SPCO kent een klachtenregeling, een klokkenluidersregeling en een integriteitscode. De klachtenregeling is te vinden op onze website.

5.8 Vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en verbonden aan de stichting als geheel. De externe vertrouwenspersoon is mevrouw W. Vink.
E: wvink6161@gmail.com
T: 06-51832505

6 Samenwerking met ouders

6.1 Intro

Wij zijn, als ouders en school, samen betrokken bij de ontwikkeling van jouw kind. Daarom is het belangrijk om elkaar regelmatig te zien en spreken. Natuurlijk zal deze communicatie vooral over specifieke zaken omtrent je eigen kind gaan. Maar betrokkenheid van ouders gaat voor ons verder.

6.2 Gesprekken met ouders

Wij organiseren elk schooljaar contactmomenten. Deze gesprekken zijn regelmatig ook samen met je kind. Ouders worden hiervoor tijdig uitgenodigd. Heb je een vraag of wil je iets bespreken? Dan kun je altijd even langslopen of een afspraak maken met de leerkracht of de directie.

6.3 Oudercommunicatie app

Wij gebruiken de app Social Schools om ouders te informeren en waar nodig met jullie te communiceren. Via deze weg versturen we nieuwsbrieven, delen we nieuws (per groep) en zijn in een agenda alle belangrijke data te vinden. Ook kunnen ouders individueel met leerkrachten over hun eigen kind communiceren.

6.4 Informatie online

Op onze website is veel informatie te vinden. Je kunt ons daarnaast volgen op Instagram:
@cbs_boterdorp

6.5 Medezeggenschapsraad (MR)

Wij zijn blij met ouders die willen meedenken! Onze medezeggenschapsraad bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders die op beleidsmatig niveau met ons meedenken over zaken die de school aangaan. De medezeggenschapsraad geeft hierbij adviezen en heeft op een aantal zaken instemmingsrecht. Een afgevaardigde van iedere MR neemt deel aan de GMR, dat is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Spectrum-SPCO.

6.6 Ouderraad (OR)

Wij hebben een enthousiaste groep ouders in onze ouderraad, die ons ondersteunen bij de organisatie van verschillende activiteiten. Samen met teamleden en andere ouders maken zij het onderwijs voor de kinderen nog leuker.

6.7 Sponsoring

Voor sponsoring in het onderwijs heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met onderwijsorganisaties een convenant gesloten waarin de afspraken zijn vastgelegd.

Mochten wij als school te maken krijgen met sponsoring is het belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. Het convenant bepaalt onze speelruimte.

7 Praktisch

7.1 Intro

De meest up-to-date informatie over praktische zaken staat op onze website.

7.2 Verzuim

In de wet is een aantal plichten van school en ouders vastgelegd. De onderwijsinspectie controleert of deze worden nageleefd.

Regels voor schorsing en verwijdering

Spectrum-SPCO hanteert op alle scholen een regeling schorsing en verwijdering, dus ook op CBS Boterdorp. Deze is te vinden op onze website.

Voorkomen en bestrijden van (ongeoorloofd) schoolverzuim

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Wat geoorloofd schoolverzuim is, staat hieronder onder ‘Verlof’. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Rijksoverheid (Rijksoverheid – leerplicht).

7.3 Verlof

Regeling

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en worden tijdens alle schooltijden aanwezig verwacht. In bijzondere situaties kan de directie toestemming verlenen tot verlof.

In de verlofregeling spreken we over:

 • Eerstegraads familie
  • ouders
 • Tweedegraads familie
  • broers en zussen
  • grootouders
 • Derdegraads familie
  • ooms en tantes
  • neven en nichten
  • overgrootouders

Situaties waarin verlof aangevraagd en verleend kan worden:

Overlijden van bloed- of aanverwanten

 • Eerstegraads familie          maximaal 4 dagen
 • Tweedegraads familie       maximaal 2 dagen
 • Derdegraads familie           maximaal 1 dag

Huwelijk en jubilea

 • Familie in Lansingerland                  maximaal 1 dag
 • Familie buiten Lansingerland          maximaal 2 dagen
 • Huwelijks- of Ambtsjubileum         maximaal 1 dag
  • Eerste- of tweedegraads familie
  • 12,5 | 25 | 40 | 50 | 60 jarig

Bevalling van moeder/ verzorgster

1 dag

Religieuze feesten die mogelijk niet in de reguliere vakanties vallen

 • Joods Nieuwjaar
 • Grote Verzoendag
 • Loofhuttenfeest
 • Joods Slotfeest
 • Joods Paasfeest
 • Joods Wekenfeest
 • Offerfeest
 • Suikerfeest
 • Ramadan

Let op: Het verlof kan alleen worden verleend op de dagen waarop dit feest valt en alleen als je praktiserend bent in je geloof. Leerplicht adviseert directeuren maximaal één dag per feest toe te staan, ongeacht de duur van het feest.

Vakantie / extra verlof

Er kunnen omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat ouders/ verzorgers hun kind buiten de schoolvakanties één of meerdere dagen van school willen houden. Voor dit ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld:

Extra verlof mag alleen worden toegekend als:

 • Door de aard van het beroep van (één van) de ouders/ verzorgers vakantie niet in een schoolvakantie mogelijk is;
 • Er zeer gewichtige omstandigheden zijn.

Verdere voorwaarden:

 • Het verlof is bestemd voor de enige gezamenlijke gezinsvakantie n het schooljaar;
 • Het verlof mag sowieso niet in de eerste 2 weken van het schooljaar vallen.

Overig

 • Andere zeer bijzondere gevallen in overleg

Meer informatie is te vinden op www.lansingerland.nl en op www.rijksoverheid.nl.

N.B. Wij zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Aanvragen

Verlof kan aangevraagd worden via het formulier op onze website.

Vrijstelling van een onderwijsactiviteit

Wil je liever niet dat jouw kind meedoet aan een extra activiteit? Dan kun je het bestuur van de basisschool vragen om vrijstelling. Als het kind vrijstelling krijgt, moet het meedoen aan een vervangende activiteit.

7.4 Vrijwillige ouderbijdrage

Scholen mogen ouders een vrijwillige bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en dat de ouders van de medezeggenschapsraad hiermee hebben ingestemd. Wij vragen een eenmalige bijdrage van € 32,50 per kind. Hiervan bekostigen wij onder andere de afscheidsavond van groep 8, het Sinterklaas- en Kerstfeest, de Paaslunch en de sportdag.

Daarnaast zijn er vrijwillige schoolkosten voor het schoolkamp van groep 8 en de schoolreis. Deze bedragen worden jaarlijks vastgesteld en aan ouders kenbaar gemaakt.

De vrijwillige bijdrage is ook echt een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat alle kinderen altijd meedoen aan de activiteiten die door de school worden georganiseerd.

7.5 Opvang

BSO
Wil je voor jouw kind opvang regelen voor of na schooltijd? Dat kan. Binnen onze school biedt Partou dit aan. Daarnaast werken wij samen met onderstaande organisaties voor kinderopvang. Bij interesse adviseren we je met klem dit vroegtijdig aan te geven bij de BSO van jullie keuze. Het is aan ouders zelf om een contract met de organisatie af te sluiten.

De organisaties waar wij mee samenwerken zijn:

Overblijf

Op CBS Boterdorp werken wij volgens het continurooster. Dat betekent dat de kinderen op alle dagen behalve op woensdag, les hebben tot 14.30 uur. De kinderen lunchen samen met de leerkracht in de groep. Aansluitend hebben de kinderen 30 minuten pauze en spelen zij onder toezicht buiten.

8 Aanmelden en plaatsing

8.1 Aanmelden

Kom gerust langs om kennis te maken met onze school, ons gebouw en ons onderwijs!
Aanmelden voor een kennismakingsgesprek kan via de website. Uiteraard kun je ook telefonisch een afspraak maken, daarvoor kun je onze school bellen op telefoonnummer 010-5214555.

Geïnteresseerd in onze school?

Plan een rondleiding in en breng een bezoek aan onze school. We maken graag kennis!