Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...

IPC: International Primary Curriculum

IPC - toekomstgericht onderwijs

Wij zijn een IPC-school. Dit betekent dat wij ons onderwijs toekomstgericht inrichten en onze leerlingen de vaardigheden leren die nodig zijn in een veranderende wereld.
Wij leggen u hieronder uitgebreid uit wat IPC inhoud.

International Primary Curriculum (IPC)

- Veranderende wereld
Alles verandert: werk, carrières, de wereld, de manier waarop we met elkaar omgaan en daardoor ook het onderwijs. In de 21ste eeuw gaat het niet meer om kennis alleen. Om je staande te houden in deze snel veranderende wereld heb je meer nodig. IPC gaat daar in mee en biedt een programma voor het basisonderwijs dat op die ontwikke-lingen aansluit. Het is een eigentijds programma waarin effectief leren centraal staat. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelf-vertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen.

- Units
Het curriculum werkt met onderwerpen. Dat noemen we units. Dat zijn er tachtig en het scala aan onderwerpen is erg breed: variërend van ‘Missie naar Mars’ tot ‘Circus’ en van ‘Regenwoud’ tot ‘Voortrekkers van verandering’.
Stuk voor stuk onderwerpen waarmee de betrokkenheid van kinderen optimaal kan worden vergroot. Verder is elke unit zo opgebouwd dat deze inspeelt op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van kinderen: leren op basis van de kracht van elk kind.
Het uitgangspunt is telkens wat leerlingen gaan leren en niet wat ze gaan doen.
De IPC-thema’s worden op een eigentijdse manier aangeboden met uitdagende activiteiten die interessant, goed doordacht en leuk zijn. Deze activiteiten zijn met zorg samengesteld en weerspiegelen de nieuwste benadering ten aanzien van leren naar aanleiding van recent hersenonderzoek.

- IPC in de praktijk
De units worden regelmatig vernieuwd en aangepast aan de actualiteit, de taal is kindvriendelijk en ook de bronnen zijn op kinderen afgestemd. Elke unit heeft een vaste structuur, dat geeft duidelijkheid. Iedere groep behandelt ongeveer 5 units per jaar, waarbij we intern gaan kijken in hoeverre we dat in de groepen 1 t/m 4 gaan opbouwen.
Maar hoe werkt een unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld ‘Zoet als chocolade’, een duidelijk vak-
overstijgend onderwerp. Hoe leuk is het om zes weken lang alles te leren over chocolade. Bij het vak kunst ontwerpen de leerlingen een verpakking, bij geschiedenis is er aandacht voor het verleden en het heden, bij natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden de kinderen uitgenodigd om uit te zoeken waar op aarde de cacaoboom groeit.


- Bijzonder
Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin gedurende een bepaalde periode alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. Die vakken staan bij IPC niet meer op zichzelf, maar zijn in elkaar verstrengeld.
Doordat leerlingen langer met een onderwerp aan de slag gaan in álle vakken kunnen ze de diepte in en leren ze verbanden te zien en verbindingen te maken.
Leerlingen gaan zelf op onderzoek uit en leren het onderwerp vanuit verschillende kanten te benaderen.
Het curriculum is ook internationaal. Bij elk thema gaan de kinderen ‘de grens over’, wordt het onderwerp vanuit andere culturen belicht en gaan de kinderen op zoek naar overeenkomsten en verschillen met andere landen en andere culturen. Dat alles maakt IPC bijzonder.
IPC Nederland reikt alle informatie en hulpmiddelen aan en wij kunnen als team zelf bepalen hoe we dat willen toe- en inpassen. Het leren staat altijd centraal en de doel-stellingen zijn leidend.

- Vaste structuur
Zoals al eerder gezegd hebben de units een vaste structuur. Bij ieder onderdeel van die structuur neemt het leren een centrale plek in. Om kinderen te enthousiasmeren en emotioneel betrokken te laten raken bij een onderwerp, wordt elke nieuwe unit met alle betrokken groepen ‘geopend’- we noemen dat het startpunt - en eindigt met een ‘afsluiting’.
Na de start is er altijd een kennisoogst; het in kaart brengen van de bestaande kennis bij de kinderen. Er wordt onder meer gewerkt met zogenaamde mindmaps (visuele schema’s), maar er zijn meerdere manieren. Die helpen de leerlingen inzien wat ze al over een onderwerp weten. Vaak weten ze veel meer dan ze zelf denken. Ook helpt het maken van een mindmap om kennis en ideeën met elkaar uit te wisselen, onderlinge verbanden te zien en de kennisoogst uit te breiden. Het zet aan tot nadenken over het eigen leren en het formuleren van vaardigheden.
Daarna wordt de unit uitgewerkt in activiteiten. Deze activiteiten worden belicht vanuit o.a. aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, kunstzinnige vorming, muziek, maatschappelijke vorming, internationalisering. De afsluiting is een schoolbreedmoment, waarbij veelal ook ouders betrokken worden.

- Rol van de ouders
Als IPC-school willen wij ouders betrekken bij de start en afsluiting van een unit.
Betrokkenheid en interesse van de ouders in het leren van hun kinderen is tenslotte erg belangrijk.
IPC heeft bij elke unit een voorbeeldbrief voor ouders waarin wordt uitgelegd wat de kinderen gaan leren, op welke manier ze dit doen en hoe ouders eventueel thuis kunnen helpen.
Als ouders kunt u uw kind(-eren) helpen en stimuleren in het leerproces. De meest eenvoudige manier is om uw kind elke dag te vragen wat het op school geleerd heeft.
Door uw kind uit te dagen om te vertellen, stimuleert u uw kind om het geleerde nog beter en diepgaander te begrijpen. Verder is het belangrijk om uw kind te helpen om zich-zelf en zijn of haar plek in de wereld te leren begrijpen. Dat kan al heel eenvoudig door gesprekken aan de ‘keukentafel’ over bijvoorbeeld de familie, waar de ingrediënten van de maaltijd vandaan komen of door op een wereldkaart op te zoeken waar de plaatsen liggen die ter sprake komen.

- Kwaliteit
IPC staat voor kwaliteit. Het curriculum wordt goed begeleid de school ingebracht. Wij volgen een implementatietraject van minimaal twee jaar.
Wij worden hierbij als gehele team begeleid door een gecertificeerde trainer.
Wij krijgen hierbij door het jaar heen de nodige begeleiding.
Wereldwijd werken zo’n 1600 scholen in 80 landen met het IPC curriculum.
In Nederland zijn er inmiddels ruim 100 scholen die met het Nederlandstalige curriculum werken.


Kijkt u gerust ook eens op www.ipc-nederland.nl