Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...
Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen...

Boven v. l.n.r.:    juf Hendi, juf Lieke, juf Miriam, juf Tessa, juf Marian, juf Plonie, juf Francis , juf Lianne, juf Kim,                            juf Tineke en juf Petra
Zittend v.l.n.r.:    meester Michel, meester Kees, juf Joke en juf Simone

Niet op de foto: juf Sanne, juf Mienke, meester Remco, juf Anneke en juf Ans